အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

 

(၁) ဌာနမှ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
(၂) သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးထားသော မြေပုံ/မြေရာဇဝင်မူရင်း
(၃) မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား မှတ်ပုံတင်စာချုပ်/ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာမိတ္တူ
(၄) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
(၅) ဘေးမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
(၆) အိမ်ရှင်နှင့် RSE, PE လက်မှတ်ရထားသော လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃)စုံ (A1 Size) နှင့်(Soft copy)
(၇) (၄)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ လျှောက်ထားရာတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာထည့်သွင်းတင်ပြ၍ မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၈) (၄)ထပ်အဆောက်အအုံများအတွက် အထက်ပါအချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များတင်ပြရန်
မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု(Soil Test)
အဆောက်အအုံ၏(Structure Design)တွက်ချက်မှု
  ပစ္စည်းစာရင်း(၃)စုံ
(၉) (၅)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အထက်ပါအချက်အလက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များတင်ပြရန်
မြေခံနိုင်အား စမ်းသပ်မှု (Soil Test)
အဆောက်အအုံ၏(Structure Design)တွက်ချက်မှု
  ပစ္စည်းစာရင်း(၃)စုံ
ဌာန၏ မိလ္လာထောက်ခံချက်
သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်း၏ ထောက်ခံချက်
မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
(၁၀) အိမ်ဆောက်မိန့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် တစ်ပတ်အတွင်း ကြော်ငြာထားသော သတင်းစာအထောက်အထား

 

Click Here!

 

လျှောက်လွှာဖောင် download ရယူပါ။

 ဦးစီးဌာန: အဆောက်အအုံနှင့်ကုန်ရုံဌာန