အသက်(၁၀)နှစ်ပြည့် (သို့) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် လျှောက်ထားခြင်း (တိုင်းရင်းသားများ)

 

၁။ အသက် (၁၀) နှစ်ပြည့် လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်လျှင် ကာယကံရှင်နှင့်အတူ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူမှ လာရောက်ရမည်။
အသက် (၁၈)နှစ် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါက ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ရမည်။ လျှောက်ထားသူအမည်ပါသော အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ စာရင်း အိမ်လက်ခံမူရင်းနှင့် မိတ္တူ တစ်စောင် ပါရှိရမည်။
၂။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယား ဖြည့်စွက်ပြီးသော ရှေ့ပြေးလျှောက်လွှာ ပါရှိရမည်။
၃။ အသက်အတွက် ကျောင်း ထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်)  မွေးစာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ပါရှိရပါမည်။
၄။ မိဘ(၂) ပါး ကိုင်ဆောင်ထားသော အထောက်အထား လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူပါရှိရမည်။
၅။ ကာယကံရှင်၏ သွေးစစ်လက်မှတ် မူရင်းပါရှိရမည်။
၆။ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ ထောက်ခံချက် ပါရှိရမည်။
၇။ (၀.၈ လက်မ x ၀.၈ လက်မ) အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ (မျက်မှန်မပါ) ပါရှိရမည်။

 

Form Download:

 
- အသက်(၁၀/၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားဖောင်
- မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားဖောင်

ဉီးစီးဌာန: အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန

 

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန Topic များ