မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

ရည်ရွယ်ချက် (၃)ချက်

  • လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်း။
  • အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်း။
  • ပြည်သူ့အင်အားစာရင်း ကောက်ယူထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း

 

ဆောင်ပုဒ်

     
''မြေမျို၍ လူမျိုးမပြုတ် - လူမျိုမှ လူမျိုးပြုတ်မည်။''  
     

 

 

 

အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်(၉)ရပ်

·       နိုင်ငံသားများ၊ နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်းပြည်ပဝင်ထွက်မှုကို ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

·       ဥပဒေမဲ့ ဝင်ရောက်လာသူများအား ဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

·       နိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်း၌ နေထိုင်သွားလာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

·       ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပြောင်းလဲမှုများအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

·       ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခြင်း။

·       တစ်မျိုးသားလုံး လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော် လူဦးရေမူဝါဒကို ချမှတ်နိုင်ရန် လူဦးရေဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာ၍ နိုင်ငံတော်သို့ တင်ပြခြင်း။

·       နိုင်ငံတော်မူဝါဒအရ လိုအပ်သောအချိန်ကာလအတွက် တိကျမှန်ကန် သော လူဦးရေစာရင်းရရှိရန် လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း။

·       နိုင်ငံတော်၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်းများနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လူဦးရေကိန်းဂဏန်းများ ရရှိစေရန်စာတမ်းများကောက်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဒေသအသီးသီးအလိုက် လူဦးရေခန့်မှန်းပေးခြင်း။

·       ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လူဦးရေဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ လူသားခြင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတို့နှင့် အဓိကဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပေးသော (Focal Point)အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

အသုံးပြုလျက်ရှိသောဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ
၁။    ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊  ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ၊
၂။    ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊  ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများမှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေ၊
၃။    မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ၊
၄။    မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ (နိုင်ငံသားဆိုင်ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ)
၅။    မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ( ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း)
၆။    မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ( နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း)

 

လိပ်စာ
ရုံးအမှတ် (၄၈)၊ နေပြည်တော် ၊ မြန်မာပြည်

ရုံးဌာနလိပ်စာ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန
နိုင်ငံခြားသားထိန်းသိမ်းရေးဌာန
နိုင်ငံခြားသား ပဏာမ မှတ်ပုံတင်ဌာနစိတ်
အမှတ် (၁၂၂) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဉီးစီးဌာန

၁။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံး     ၀၆၇ - ၄၃၁၀၄၀

 

 

Web :  www.mol.gov.mm

 

Facebook : https://goo.gl/D4J2u7