မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

Category:

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Hotel Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ရက်စွဲ/အချိန် ၇-၆-၂ဝ၂ဝ/ ၁၆ဝဝ ချိန်

စဉ် ပြုလုပ်သည့်နေရာ ဝင်ဆံ့
ဦးရေ
အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု H Quarantine
(၂၁)ရက်ပြည့်ပြီး
ဦးရေ
H Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲဦးရေ
မှတ်ချက်
ရွှေပြည်သာဟိုတယ်၊ မန္တလေးမြို့ ၈၄ ၈၃ ၅၆  
Royal Mingalar Hotel၊ မန္တလေးမြို့ ၈၈ - ၈၈ ၇၆ -  
ရာဇဂြိုလ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၄၂ - ၄၂ - -  
လောကသစ္စာဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၉ဝ - ၉ဝ - -  
ရွှေပိုးအိမ်ဟိုတယ်၊ ပုဂံမြို့ ၆၃ ၃၅ ၂၈ ၅၁ ၃၅  
Lucky Seven Hotel ၊ စဉ့်ကူးမြို့ ၄၄ - ၄၄ -  
ပန်းလေပြေ၊ မိတ္ထီလာမြို့ ၂ဝ - ၂ဝ -  
  တိုင်းချုပ်စုစုပေါင်း ၄၃၁ ၃၆ ၃၉၅ ၁၈၈ ၃၆  

 


 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား

မိဘပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း


Facility Quarantine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

စဉ် ခရိုင် နေရာ
အရေအတွက်
ဝင်ဆံ့ဦးရေ အသုံးပြု
ဦးရေ
အသုံးမပြု F Quarantine
(၂၁)ရက်
ပြည့်ပြီးဦးရေ
F Quarantine
ဆောင်ရွက်ဆဲ
ဦးရေ
မှတ်ချက်
မန္တလေး ၅၉ ၂၉၁ဝ ၁၁၉ ၂၇၉၁ ၁၄၇၅ ၁၁၉  
ပြင်ဦးလွင် ၁ဝ၃ ၄၉၁၈ ၁၄၃၉ ၃၄၇၉ ၁၇၅ဝ ၁၄၃၉  
ကျောက်ဆည် ၃၄၃ ၈၄၈၂ ၅၆၁ ၇၉၂၁ ၂၃၆၅ ၅၆၁  
မြင်းခြံ ၃၂၃ ၆၃၉၃ ၂၉ဝ ၆၁ဝ၃ ၃၃၈၅ ၂၉ဝ  
မိတ္ထီလာ ၃၄၆ ၁၅၆၇၄ ၂၈၈ ၁၅၃၈၆ ၄၆၄၉ ၂၈၈  
ရမည်းသင်း ၂၅၄ ၁၁၃၅၉ ၄၇၂ ၁ဝ၈၈၇ ၄၂၆၆ ၄၇၂  
ညောင်ဦး ၂၁၉ ၇၉၅၁ ၁၆၄ ၇၇၈၇ ၁၂၆၃ ၁၆၄  
  တိုင်းချုပ် ၁၆၄၇ ၅၇၈၆၇ ၃၃၃၃ ၅၄၃၅၄ ၁၉၁၅၃ ၃၃၃၃