လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံး

Category: လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန

 

 ၁။    ပြည်ဝင်/ ပြည်ပြန်ဝင်နှင့် နေခွင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသားများ သိရှိသင့်သည့် အချက်အလက်များ
နိုင်ငံခြားသားများအား အောက်ပါဗီဇာ အမျိုးအစားများဖြင့် ဝင်ခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်-

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား အခငွေ(US ဒေါ်လာ) ခွင့်ပြုကာလ
(က) ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ ၂၀ ၂၈ ရက်
(ခ) လုပ်ငန်းဗီဇာ ၃၆ ၇၀ ရက်
(ဂ) ပြည်ဝင်ဗီဇာ (Entry Visa) ၃၆ ၂၈ ရက်
  ပြည်ဝင်ဗီဇာ (Social Visa) ၃၆ ၂၈ ရက်
  ပြည်ဝင်ဗီဇာ (Meditation) ၃၆ သတ်မှတ်ကာလ
(ဃ) ဖြတ်သန်းခွင့်ဗီဇာ ၁၈ ၂၄ နာရီ
(င) သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ အခမဲ့ သတ်မှတ်ကာလ
(စ) အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ၁၈၀ ၇၀ ရက်
(ဆ) ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Entry Visa) ၄၀ ၂၈ ရက်
  ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Business Visa) ၅၀ ၇၀ ရက်
  ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Transit Visa) ၂၀ ၂၄ နာရီ
     
  ရုံးလိပ်စာ -
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် -
  အီးမေးလ်လိပ်စာ -
  website လိပ်စာ -

 

Eservices   Topics
   
News