အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး နှင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန

Category: လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန

 

လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 

စဉ် အမည်/ရုံးဖုန်း တည်နေရာ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
၀၂- ၇၃၀၄၁
အကွက်(၇၇၃)၊ ပါတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊
စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
မန္တလေးခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၇၀၇၇၉
ဦးပိုင်(၁၄)၊ အကွက်(၉၀၄-က)
ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက်၊ ကျွဲဆည်ကန် (၁)လမ်း
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၆၄၆၃၇
ဦးပိုင်(၄၃)၊ အကွက်(၁၅၁)၊ ပုလဲငွေရောင် ရပ်ကွက်၊ ၈၆လမ်း၊ ၂၀x၂၁လမ်းကြား
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၆၄၆၃၅
အကွက်(၃၁၉)၊ ဒေးဝန်းအနောက်၊ ကမ်းနား
အောက်လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၆၄၆၃၄၅
ဦးပိုင်(၈-က)၊ အကွက်(၉၀၂)၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်ရပ်ကွက်
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၆၄၆၃၆
ဦးပိုင်(၁၄)အကွက်(၉၀၄-က)၊
ချမ်းမြသာယာရပ်ကွက်၊ ကျွဲဆည်ကန်(၁)လမ်း
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၈၀၆၇၅
ဒဒ-၃/၁(ခ)၊ (ဆ)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်
အမရပူရမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၇၀၄၄၁
ဦးပိုင်(၆)၊ အကွက်(၆၀၃/က)၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်
အမရပူရမြို့
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၅၇၁၉၇
ရန်ကင်းအောင်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
၁၀ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၈၅- ၂၂၀၉၀
ရပ်ကွက်ကြီး(၆)မြေညီထပ်၊ စုပေါင်းရုံးကြီးဝန်း
ပြင်ဦးလွင်မြို့
၁၁ မတ္တရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၂-၇၉၀၂၇
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘူတာရပ်၊ မတ္တရာမြို့
၁၂ စဉ့်ကူးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၈၆-၃၅၀၉၄
ဦးပိုင်(၁၁)၊ အကွက်အမှတ်(အ-၂၃)၊ ရပ်ကွက်(၂)
မြို့ကွက်သစ်၊ စဉ့်ကူးမြို့
၁၃ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၈၆- ၃၀၀၁၂
စုပေါင်းရုံး၊ ကမ္ဘာအေးမြို့သစ်ရပ်ကွက်၊
သပိတ်ကျင်းမြို့
၁၄ မိုးကုတ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၈၆- ၂၀၀၁၁
ဗိုလ်ကုန်းရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ မိုးကုတ်မြို့
၁၅ တကောင်းမြို့ဦးစီးမှူးရုံး အကွက်(၁၃-က)အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီး
ကုန်းတောင်ကွင်း၊ တကောင်းမြို့
၁၆ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၅၀၂၅၀
စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ကြက်မင်းတွန်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့
၁၇ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၄၀၀၁၉
ဦးပိုင် ၃(က)၊ အကွက်(၃)၊ မြို့သစ်ရပ်၊စဉ့်ကိုင်မြို့
၁၈ မြစ်သားမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၆၀၀၄၀
(၇)လမ်း၊ မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မြစ်သားမြို့
၁၉ တံတားဦးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၄၄၀၁၇
ပန်းယျကျေးရွာ၊ တံတားဦးမြို့
၂၀ မြင်းခြံမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၂၁၁၂၃
ဦးပိုင်(၉၈-က)၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊
ထနောင်းတိုင်လမ်းခွဲ၊ မြင်းခြံမြို့
၂၁ တောင်သာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၇၀၁၃၃
အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ မင်းစုရပ်၊ တောင်သာမြို့
၂၂ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၈၀၀၁၆
ဦးပိုင်(၁၃)၊ ကွင်အမှတ်(၅၆၅)၊ အကွက်အမှတ် (၄၃) (၄၄) (၄၅)၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်
၂၃ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၆- ၄၆၁၄၉
ဦးပိုင်အမှတ်F -၇၀-၇၁၊ကွင်းအမှတ်၉၁၄/၁၅၄၇
အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ငါန်းဇွန်မြို့
၂၄ ညောင်ဦးမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၁- ၆၀၇၆၈
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာရပ်၊
ညောင်ဦးမြို့
၂၅ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်
ဦးစီးမှူးရုံး၊ ၀၆၁- ၅၀၅၆၃
စံပြရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့
၂၆ ငါ့သရောက်မြို့ဦးစီးမှူးရုံး အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ငါ့သရောက်မြို့
၂၇ ရမည်းသင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၄၀၀၄၀
သီလဝ(၃)ရပ်ကွက်၊ ရမည်းသင်းမြို့
၂၈ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၄၉၀၄၂
ဦးပိုင်အမှတ်-၉၂(က/ခ)၊ ရွှေပြည်ရန်နိုင်ရပ်ကွက်၊
ပျော်ဘွယ်မြို့
၂၉ မိတ္ထီလာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၂၃၀၀၁
ပဆ-၉၉၉၆၊ အရှေ့ပြင်ရပ်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်
မိတ္ထီလာမြို့
၃၀ မလှိုင်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၆၀၀၂၈
ဦးပိုင်(၁၃/စျ)၊ အကွက်အမှတ် E/င ၊ ရပ်ကွက်(၂)
မလှိုင်မြို့
၃၁ သာစည်မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၆၉၀၂၇
ဦးပိုင်အမှတ်(၇/ခ)၊ မြို့မအနောက်ရပ်၊
အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊
၃၂ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
၀၆၄- ၅၀၀၀၁
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့
     
     
  ရုံးလိပ်စာ -
  ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် -
  အီးမေးလ်လိပ်စာ -
  website လိပ်စာ -

 

Eservices   Topics
   
News